POZOR!!! Až do odvolání je eshop UZDRAVUJEME.cz mimo provoz! NELZE OBJEDNÁVAT! Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší.

Pokud je na produktu, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pokud dojde k výměně produktu v záruční době, tak začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Záruční list

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou, kterou je doklad o zakoupení věci. Tento doklad nahrazuje záruční list a musí obsahovat údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu a identifikaci zakoupené věci.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen \\\"rozpor s kupní smlouvou\\\"), má kupující právo na bezplatné a bez zbytečného odkladu uvedení věci prodávajícím do stavu, který odpovídá kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud to není možné, může kupující od smlouvy odstoupit nebo může požadovat adekvátní slevu. Tento postup nelze použít, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména prodávaná věc bez jakýchkoliv závad a že splňuje všechny popisované vlastnosti prodávajícím v nabídce. Také to znamená, že odpovídá účelu užití a právním předpisům.

Převzetí a kontrola zásilky

Spotřebiteli se doporučuje při převzetí překontrolovat stav zásilky. Pokud zjistí mechanické poškození obalu produktu nebo jeho neúplnost, neměl by zásilku převzít a musí o tom učinit písemný záznam za přítomnosti dopravce a je povinen si tuto skutečnost nechat dopravcem potvrdit. Pokud zboží spotřebitel převezme, přestože je neúplné nebo je poškozený obal, je povinen o poškožerní nebo neúplnosti učinit písemný záznam za přítomnosti přepravce a musí si tuto skutečnost nechat od přepravce potvrdit. Tím ovšem není nijak dotčeno právo na uplatnění reklamace u prodávajícího.

Záruka a její rozsah

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud bylo zboží zakoupeno ve slevě, který byla poskytnuta na nějakou vadu nebo vady, tak se záruka na tuto vadu nebo vady nevztahuje. U použitých věcí se záruka nevztahuje na běžné opotřebení, které již bylo před převzetím zboží kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu, jestliže je přiložen. Kupující je povinen se těmito informacemi řídit a záruka se nevztahuje na vady způsobené chybným použitím zboží.

Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

U odstranitelné vady má kupující právo na její bezplatné a včasné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit. Pokud to není možné nebo je to neúměrné vzhledem k povaze vady, má kupující nárok na výměnu věci nebo na výměnu její součásti, je-li to možné. Nelze li tento postup aplikovat, má kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu.

Kupující má nárok na odstoupení od smlouvy i tehdy, pokud se vyskytne opětovná vada potřetí.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. Pokud v této lhůtě nebude reklamace vyřízena, má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Uplatnění reklamace

Reklamace můžete uplatnit na adrese:

Astrologický institut s.r.o.
Morseova 84
109 00 Praha 10
email: obchod@uzdravujeme.cz
Tel. 737 868 455

Zboží je nutno zaslat nebo dodat osobně ( nutno předem telefonicky nebo emailem domluvit termín) na výše uvedenou adresu včetně kopie dokladu o prodeji (případně záručního listu, byl - li vystaven).

Prodávající vystaví spotřebiteli písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace, jejím obsahu a jaký způsob reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud byla reklamace zamítnuta, tak písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Spotřebitel obdrží o převzetí zboží informační email od prodávajícího, kde reklamaci uplatnil.

Nejprodávanější zboží

Kurz tarot v praxi

img

Kurz na CD nosiči ve formátu MP3 audio nahrávek

 

2800 Kč

Skladem

 

ACTIValoe® gel FORTE, dvojbalení (2*500ml)

img

Minimálně 3x silnější, než běžně prodávanáAloe vera.

 

428 Kč

U dodav…

 
 

Zboží v akci

Zásaditá směs MINERÁLY

img

Zásaditá směs minerálních látek

 

290 Kč

U dodav…